Ganesha / ಗಣೇಶ - Mera Library
0

Please enter AND, OR, NOT to narrow your search results
 
To
 
 
 
 
Ganesha / ಗಣೇಶ

Ganesha / ಗಣೇಶ

0 stars out of 5(0 rating)

Please select your preferred subscription option. Your subscription will grant you access to the entire eBook library at Mera Library eBooks, so you can read all of the eBooks as often & as many times as you wish.

Mera Library Subscription

 

Book Description

ಗಣೇಶ ವಿಘ್ನಗಳ ನಾಯಕ, ವಿದ್ಯೆಯ ನಾಯಕ.ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಬಹು ಪ್ರೀತಿಯ ದೇವರು ಗಣೇಶ. ಗಣೇಶನ ಗುಡಿ ಇಲ್ಲದ ಊರೇ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದ ಬಾಲಗಂಗಾಧರ ತಿಲಕರು ಗಣೇಶನ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಮನೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸಾರಿದರು. ಅದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಬ್ಬವಾಯಿತು.ವಿದ್ಯೆ – ನಮ್ಮ ಹೊರಗೆ, ನಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಬೆಳಕನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ವಿದ್ಯೆ – ನಮಗೆ ಬರಲಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಇರುವ ವಿಘ್ನಗಳೆಲ್ಲ ಕರಗಿಹೋಗಲಿ. ವರಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ, ವಿದ್ಯಾಗಣಪತಿಯ ಕೃಪೆ ನಮಗಿರಲಿ.