Jija Bai / ಜೀಜಾಬಾಯಿ - Mera Library
0

Please enter AND, OR, NOT to narrow your search results
 
To
 
 
 
 
Jija Bai / ಜೀಜಾಬಾಯಿ

Jija Bai / ಜೀಜಾಬಾಯಿ

0 stars out of 5(0 rating)

Please select your preferred subscription option. Your subscription will grant you access to the entire eBook library at Mera Library eBooks, so you can read all of the eBooks as often & as many times as you wish.

Mera Library Subscription

 

Book Description

ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರ ಅಮರ ಹೆಸರನ್ನು ಕೇಳದವರು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕುವುದು ಸಾಧ್ಯವೇ? ಅವರ ಜಾಜ್ವಲ್ಯಮಾನ ಕಥೆ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಅಂದಿಗೂ ಇಂದೂ ಮುಂದೂ ಸದಾ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡುವ ಸೆಲೆಯಂತಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರವೈಭವವನ್ನೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದವರ ಕಥೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬಲ್ಲರು. ಅವರ ಮಾತೆಯರ ಅಜ್ಞಾತ ಇತಿಹಾಸವೂ ಅಷ್ಟೇ ಚೈತನ್ಯಮಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಮಹಾಪುರುಷರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಆಧಾರ ರೂಪವಾಗಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟು, ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ, ವೀರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸಿ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಾಣಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತೆಯ ಸ್ಥಾನ ಯಾವಾಗಲೂ ಹಿರಿದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಯುಗಪುರುಷ ಶಿವಪ್ರಭುವಿನ ವೀರಮಾತೆ ಜೀಜಾಬಾಯಿಯ ಪಾತ್ರವೂ ಅಷ್ಟೇ ಅದ್ಭುತ ರಮ್ಯವಾದುದು. ಪರಮಪವಿತ್ರವಾದುದು.