ಕಾಳಿದಾಸ - Mera Library
0

Please enter AND, OR, NOT to narrow your search results
 
To
 
 
 
 
ಕಾಳಿದಾಸ

ಕಾಳಿದಾಸ

0 stars out of 5(0 rating)

Please select your preferred subscription option. Your subscription will grant you access to the entire eBook library at Mera Library eBooks, so you can read all of the eBooks as often & as many times as you wish.

Mera Library Subscription

 

Book Description

ಕಾಳಿದಾಸ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ವಾಂಸ - ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕವಿ. ಕಾಳಿದಾಸನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕವಿಗೆ ಇರಬೇಕಾದ ವಿಶೇಷ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಇದ್ದಿತು. ಜೊತೆಗೆ ಅವನು ಅಸಾಧಾರಣ ವಿದ್ವಾಂಸನೂ ಆಗಿದ್ದ. ಅವನ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕವಿಯ ಪ್ರತಿಭೆಯು ಒಡೆದು ಕಾಣುವಂತೆ, ಅವನ ವಿದ್ವತ್ತೂ ಮೂಡಿಬಂದಿರುವದು. ನಮ್ಮ ಜನ ಯಾವ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೋ ಅವೆಲ್ಲ ಅವನ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಹೋಗಿವೆ. ಅವನು ಅರಮನೆಯ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನೂ ವರ್ಣಿಸಬಲ್ಲ; ಆಶ್ರಮದ ಅತಿ ಸರಳವಾದ, ಶಾಂತವಾದ ಜೀವನವನ್ನೂ ವರ್ಣಿಸಬಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವ ಗಂಡ - ಹೆಂಡತಿಯರ ಸಂತೋಷವನ್ನೂ ವರ್ಣಿಸಬಲ್ಲ; ದೂರದೂರವಾದ ಅವರ ವ್ಯಥೆಯನ್ನೂ ಚಿತ್ರಿಸಬಲ್ಲ. ಗಂಭೀರವಾದ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನೂ ಸೃಷ್ಟಿಸಬಲ್ಲ; ತಿಳಿ ಹಾಸ್ಯವನ್ನೂ ಹರಿಯಿಸಬಲ್ಲ. ಅವನ ಕಲಾಪ್ರೀತಿ, ಮಾತಿನ ಚಾತುರ್ಯ ಜಾಣ್ಮೆ ಅವನ ಎಲ್ಲ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಮೂಡಿಬಂದಿವೆ.