ಕೇಶವ ಬಲಿರಾಮ ಹೆಗ್ಡೆವರ್ - Mera Library
0

Please enter AND, OR, NOT to narrow your search results
 
To
 
 
 
 
ಕೇಶವ ಬಲಿರಾಮ ಹೆಗ್ಡೆವರ್

ಕೇಶವ ಬಲಿರಾಮ ಹೆಗ್ಡೆವರ್

0 stars out of 5(0 rating)

Please select your preferred subscription option. Your subscription will grant you access to the entire eBook library at Mera Library eBooks, so you can read all of the eBooks as often & as many times as you wish.

Mera Library Subscription

 

Book Description

ಡಾಕ್ಟ್ಟರ್ ಕೇಶವ ಬಲಿರಾಮ ಹೆಡಗೆವಾರ್ "ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂಸೇವಕ ಸಂಘ" ಎಂಬ ದೇಶೋವಿಶಾಲ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ, ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೊಸ ವಿಚಾರವನ್ನು  ಕೊಟ್ಟರು. ಹಿಂದುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಭಿಮಾನವನ್ನು ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸಿ ದೇಶಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದರು. ಅವರ ಅಂತರಂಗವು ತನ್ನನ್ನು ತನ್ನ ಮನೆಯನ್ನು ಮರೆತು ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರದಷ್ಟು ವಿಶಾಲಗೊಂಡಿತ್ತು. ತಾವು ಸಂಕಲ್ಪ ತೊಟ್ಟು ಕಾರ್ಯ ಸಾಧಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಆಜನ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಯಾಗಿಯೇ ಉಳಿದರು. ಸನ್ಯಾಸಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸನ್ಯಾಸಿಯಾಗಿ ಬದುಕಿದರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೆಡಗೆವಾರರು ತಮ್ಮ ಬೆವರು ಸುರಿಸಿ, ನೆತ್ತರು ನೀರಾಗಿಸಿ ಈ ಹಿಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗುಣವಂತರನ್ನು ಚಾರಿತ್ರ್ಯವಂತರನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದರು. 86 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅವರು ಹಚ್ಚಿದ ಸಂಘದ ಸಣ್ಣದೊಂದು ಜ್ಯೋತಿ ಇಂದು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜ್ಯೋತಿಗಳಾಗಿ, ಭಾರತದ ಸಾವಿರಾರು ನಗರ, ಗ್ರಾಮ ಹಳ್ಳಿ ಕೊಂಪೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಗುತ್ತಿವೆ. ದಿನಗಳೆಂದತೆಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಳಗಲಿವೆ.