Kumaravyasa / ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ - Mera Library
0

Please enter AND, OR, NOT to narrow your search results
 
To
 
 
 
 
Kumaravyasa / ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ

Kumaravyasa / ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ

0 stars out of 5(0 rating)

Please select your preferred subscription option. Your subscription will grant you access to the entire eBook library at Mera Library eBooks, so you can read all of the eBooks as often & as many times as you wish.

Mera Library Subscription

 

Book Description

ಕನ್ನಡ ನಾಡು ವಿಸ್ತಾರವಾದದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಆಳಿದ ಅರಸರು, ಬಾಳಿದ ಜನರು ಕನ್ನಡನಾಡಿಗೆ ಕೀರ್ತಿ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಷ್ಟು ವೈವಿಧ್ಯ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗಿಲ್ಲ. ವೈವಿಧ್ಯ ಇದ್ದೂ ಸಹಭಾವದಿಂದ ಬಾಳುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಹಜೀವನದ, ಸಮನ್ವಯ ದೃಷ್ಟಿಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಮಹಾಕವಿಗಳು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಾರುತ್ತ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಥಹ ಮಹಾಕವಿ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ.