ಮಹೇಂದ್ರನಾಥ ಗುಪ್ತ - Mera Library
0

Please enter AND, OR, NOT to narrow your search results
 
To
 
 
 
 
ಮಹೇಂದ್ರನಾಥ ಗುಪ್ತ

ಮಹೇಂದ್ರನಾಥ ಗುಪ್ತ

0 stars out of 5(0 rating)

Please select your preferred subscription option. Your subscription will grant you access to the entire eBook library at Mera Library eBooks, so you can read all of the eBooks as often & as many times as you wish.

Mera Library Subscription

 

Book Description

ಪರಮಹಂಸರ ಮಾತುಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಹು ಭಾಗವನ್ನು ನಮಗೆ ಉಳಿಸಿಕೊಟ್ಟವರು ಅವರ ಒಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯರು. ಈತ ಶ್ರಮವನ್ನು ಲಕ್ಷಿಸದೆ, ಬೇಸರ ಪಡದೆ ಗುರುಗಳು ತನ್ನ ಎದುರಿಗೆ ಆಡಿದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಬರೆದಿಟ್ಟರು. ಇದನ್ನು ‘ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಕಥಾಮೃತ’ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬಂಗಾಳಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು. ಲೋಕವಿಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿರುವ ಈ ಕೃತಿಯನ್ನು ಬರೆದಿರುವವರು ‘’ಮ’’. ಅವರ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರು ಮಹೇಂದ್ರನಾಥ ಗುಪ್ತ. ಅವರ ಕಥೆ ಇಲ್ಲಿದೆ.