Nandanar / ನಂದನಾರ್ - Mera Library
0

Please enter AND, OR, NOT to narrow your search results
 
To
 
 
 
 
Nandanar / ನಂದನಾರ್

Nandanar / ನಂದನಾರ್

0 stars out of 5(0 rating)

Please select your preferred subscription option. Your subscription will grant you access to the entire eBook library at Mera Library eBooks, so you can read all of the eBooks as often & as many times as you wish.

Mera Library Subscription

 

Book Description

ತಮಿಳು ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಿವಭಕ್ತರು ಇದ್ದರು. ಅವರನ್ನು ನಾಯನ್ಮಾರರು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ನಾಯನ್ಮಾರರು ಸರಳ ಜೀವನದ ಸಾಧು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಾಲದ ಜನರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ನೀತಿ ನಡತೆಗಳನ್ನು ಕಲಿಸಿದರು. ಅವರಲ್ಲಿ ನಂದನಾರ್ ಮುಖ್ಯರಾದವರು.