Narada / ನಾರದ - Mera Library
0

Please enter AND, OR, NOT to narrow your search results
 
To
 
 
 
 
Narada / ನಾರದ

Narada / ನಾರದ

0 stars out of 5(0 rating)

Please select your preferred subscription option. Your subscription will grant you access to the entire eBook library at Mera Library eBooks, so you can read all of the eBooks as often & as many times as you wish.

Mera Library Subscription

 

Book Description

'ನಾರ' ಎಂದರೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುವ ಜ್ಞಾನ; 'ದ' ಎಂದರೆ ಕೊಡುವವರು. 'ನಾರದ' ಎಂದರೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುವ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸರಿಯಾದ ದಾರಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುವವರು. ಮಹಾಭಾರತದ ಆದಿಪರ್ವದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸರು ನಾರದ ಮಹರ್ಷಿಗಳನ್ನು ಹೀಗೆ ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ: ''ನಾರದ ಮುನಿಗಳು ವೇದಾಂತಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಪಾರಂಗತರು. ಮಹಾ ತೇಜಸ್ವಿಗಳು. ತಪಸ್ವಿಗಳು. ನೀತಿಕೋವಿದರು. ಶಾಂತರು. ಮೃದು ಸ್ವಭಾವದವರು. ದೇವ ದಾನವ ಮಾನವ ರೆಲ್ಲರಿಂದಲೂ ಪೂಜಿತರು. ಶುಭ್ರವಾದ ದೇಹಕಾಂತಿಯುಳ್ಳವರು. ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬೃಹಸ್ಪತಿಗೆ ಸಮಾನರು. ಸಾಮವೇದದಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಣಾತರು. ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ನಿಪುಣರು. ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ ಸಂಶಯ ಬಂದರೂ ನಿವಾರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರತಕ್ಕವರು.  ಅವರ ಕಥೆ ಇಲ್ಲಿದೆ.