Narayana Guru / ನಾರಾಯಣ ಗುರು - Mera Library
0

Please enter AND, OR, NOT to narrow your search results
 
To
 
 
 
 
Narayana Guru / ನಾರಾಯಣ ಗುರು

Narayana Guru / ನಾರಾಯಣ ಗುರು

0 stars out of 5(0 rating)

Please select your preferred subscription option. Your subscription will grant you access to the entire eBook library at Mera Library eBooks, so you can read all of the eBooks as often & as many times as you wish.

Mera Library Subscription

 

Book Description

"ನಾರಾಯಣಗುರು ಸಂಸ್ಕೃತಲ್ಲಿ ಮಹಾ ಪಂಡಿತರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಮಲೆಯಾಳಂ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿಯೂ ಅನೇಕ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದರು. ಜನರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ದಾರಿ ತೋರಿಸುವುದೇ ಅವರ ಗುರಿ.ಭಾರತದ ಭವಿಷ್ಯ ಸಮಾಜ ಮಾನವ ಸಮಾಜದಿಂದ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ನಿಲ್ಲದೆ, ಮಾನವೀಯತೆ,ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಇವುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲಲು ಗುರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿದರು.ಮನುಷ್ಯರೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಜಾತಿ, ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಧರ್ಮ, ಒಬ್ಬನೇ ದೇವರು.” ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ತಮ್ಮ ಧರ್ಮವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸೇರುವುದು ಅವರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾರಾಯಣಗುರು ಭಾರತಕ್ಕೆ, ಲೋಕಕ್ಕೆ ನೀಡಿ ಶಾಶ್ವತ, ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಬೋಧೆಯಿದು. ‘ಸರ್ವೇ ಜನಾಃ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು’ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೂ ಸುಖವಾಗಲಿ) ಎಂಬ ಉತ್ಕಟ ಬಯಕೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಕಾರ್ಯರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದುದು ಅವರ ಬದುಕಿನ ಹಿರಿಮೆ. ಇದು ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ಬೆಳೆದು ಬಂದ ಗುರುಭಾವದ ರೀತಿ; ಗುರುತತ್ತ್ವ. ಇದರಿಂದಲೇ ಮಾನವಲೋಕ ಸ್ವರ್ಗವಾದಿತು. ಸಂಸ್ಕೃತ ಕವಿಯೊಬ್ಬ ಹಾಡಿದಂತೆ -’ಶಿವಮಸ್ತು ಜಗತಾಂ’ -ಜಗತ್ತು ‘ಶಿವಮಯ’ವಾದೀತು, ಎಂದರೆ ‘ಆನಂದಭರಿತ’ ವಾದೀತು, ‘ಮಂಗಳಮಯ’ವಾದೀತು. ಗುರುವಾಣಿ ಲೋಕಕ್ಕೆ ದಾರಿ ತೋರಿಸಬಲ್ಲದು; ಕೇರಳದ ನಾರಾಯಣಗುರುವಿನ ವಾಣಿ ಇಂಥ ಪರಂಪರೆಗೆ ಸೇರಿದೆ. "