Sathyendranath Bose / ಸತ್ಯೇಂದ್ರನಾಥ ಬೋಸ್ - Mera Library
0

Please enter AND, OR, NOT to narrow your search results
 
To
 
 
 
 
Sathyendranath Bose / ಸತ್ಯೇಂದ್ರನಾಥ ಬೋಸ್

Sathyendranath Bose / ಸತ್ಯೇಂದ್ರನಾಥ ಬೋಸ್

0 stars out of 5(0 rating)

Please select your preferred subscription option. Your subscription will grant you access to the entire eBook library at Mera Library eBooks, so you can read all of the eBooks as often & as many times as you wish.

Mera Library Subscription

 

Book Description

ಗಣಿತ ಎಂದರೆ ಕೆಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ. ಅಂತಹವರೂ ಗಣಿತ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ? ಅತಿ ಹೆಚ್ಚೆಂದರೆ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದಲ್ಲವೆ? ಆದರೆ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರರ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವವರೂ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಬಹುದಲ್ಲವೆ? ಅಂತಹ ಮೇಧಾವಿಗಳಲ್ಲಿ ಸತ್ಯೇಂದ್ರನಾಥ ಬೋಸರೂ ಒಬ್ಬರು. ಇವರು ನಾಲ್ಕನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಗಣಿತದಲ್ಲಿ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರಹತ್ತು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಹೊಸ ದಾಖಲೆಯನ್ನೇ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಹುಡುಗ ಬೆಳೆದು ವಿಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿ, ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತಿ ಪಡೆದ. ಅವರ ಕಥೆ ಇಲ್ಲಿದೆ.