Sri Aravinda / ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದ - Mera Library
0

Please enter AND, OR, NOT to narrow your search results
 
To
 
 
 
 
Sri Aravinda / ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದ

Sri Aravinda / ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದ

0 stars out of 5(0 rating)

Please select your preferred subscription option. Your subscription will grant you access to the entire eBook library at Mera Library eBooks, so you can read all of the eBooks as often & as many times as you wish.

Mera Library Subscription

 

Book Description

ಅರವಿಂದ ಘೋಷ್ ಎಂಬ ಮಹಾನುಭಾವರೊಬ್ಬರಿದ್ದರು. ಅವರು ’ವಂದೇ ಮಾತರಂ’ ಎಂಬ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನೇ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಆ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರು ಇಡೀ ಬಂಗಾಳದ ಜನತೆಯನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು. ಬಂಕಿಮಚಂದ್ರರು ರಚಿಸಿದ ’ವಂದೇ ಮಾತರಂ’ ಎಂಬ ಮಂತ್ರಕ್ಕೆ ಜೀವ ತುಂಬಿದವರು ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದ ಘೋಷರು. ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನವೇ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನವೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಹಬ್ಬವಾದ ಈ ದಿನವೇ (15.08.1972) ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದರ ಜನ್ಮಶತಾಬ್ದಿ ದಿನವೂ ಕೂಡ.