ವಾಲ್ಮೀಕಿ - Mera Library
0

Please enter AND, OR, NOT to narrow your search results
 
To
 
 
 
 
ವಾಲ್ಮೀಕಿ

ವಾಲ್ಮೀಕಿ

0 stars out of 5(0 rating)

Please select your preferred subscription option. Your subscription will grant you access to the entire eBook library at Mera Library eBooks, so you can read all of the eBooks as often & as many times as you wish.

Mera Library Subscription

 

Book Description

ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಋಷಿಯ ಕಥೆ ಬಹು ಅರ್ಥವತ್ತಾದುದು. ಸಜ್ಜನರ ಸಹವಾಸದಿಂದ ಜನರು ಉದ್ಧಾರವಾಗುವರು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಆತನು ಬಹುದೊಡ್ಡ ಸಾಕ್ಷಿ. ನಾರದರ ಸಹವಾಸದಿಂದ ಆತನು ಬ್ರಹ್ಮಋಷಿಯಾದ; ಎಂದಿಗೂ ಜನ ಮರೆಯಲಾಗದ ರಾಮಾಯಣವನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ. ಪ್ರಪಂಚದ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇತರ ದೇಶಗಳ ಜನ ತಮ್ಮ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಓದುತ್ತಾರೆ. ರಾಮಾಯಣವು ನಮ್ಮ ಜನರ ಬಾಳನ್ನು ತಿದ್ದಿಕೊಳ್ಳಲು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ನೀಡಿದ ವಾಲ್ಮೀಕಿಯನ್ನು ನಾವು ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯಲಾರೆವು. ಆ ಋಷಿ ಕವಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಮಸ್ಕಾರ ಸಲ್ಲಲಿ.