Vasista / ವಸಿಷ್ಠ - Mera Library
0

Please enter AND, OR, NOT to narrow your search results
 
To
 
 
 
 
Vasista / ವಸಿಷ್ಠ

Vasista / ವಸಿಷ್ಠ

0 stars out of 5(0 rating)

Please select your preferred subscription option. Your subscription will grant you access to the entire eBook library at Mera Library eBooks, so you can read all of the eBooks as often & as many times as you wish.

Mera Library Subscription

 

Book Description

ವಷಿಷ್ಠರು ಮಹಾಜ್ಞಾನಿಗಳು. ಋಗ್ವೇದದ ಅನೇಕ ಮಂತ್ರಗಳು ಅವರ ರಚನೆ. ವಸಿಷ್ಠಸ್ಮೃತಿ ಎಂಬ ಧರ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ರಾಮಾಯಣವನ್ನೂ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ವಾಸಿಷ್ಠರಾಮಾಯಣವೆಂದು ಹೆಸರು. ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದಕ್ಕೆ ದೈವ ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರಯತ್ನಗಳೆರಡೂ ಬೇಕೆಂದು ಅವರು ನಂಬಿದ್ದರು. ದೈವ-ಪೌರುಷಗಳು ರಥದ ಎರಡು ಗಾಲಿಗಳಂತೆ. ಹಕ್ಕಿಯ ಎರಡು ರೆಕ್ಕೆಗಳಂತೆ. ಯಾವುದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕೆಲಸ ಸಾಗದು. ದೈವವನ್ನೂ ನಂಬಬೇಕು, ಮನುಷ್ಯಯತ್ನವನ್ನೂ ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂದು ಅವರ ಸಿದ್ಧಾಂತ. ವಸಿಷ್ಠರು ಒಬ್ಬ ಕರ್ಮಯೋಗಿ. ಅವರ ಬದುಕು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯಾಗಿತ್ತು. ಸಮಯೋಚಿತವಾದ ಬುದ್ಧಿವಾದದಿಂದ ಬಹು ಜನರನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿದರು. ಅವರ ಸುತ್ತಲೂ ಜ್ಞಾನದ ಬೆಳಕು ಹರಡಿತ್ತು.