Vidura / ವಿದುರ - Mera Library
0

Please enter AND, OR, NOT to narrow your search results
 
To
 
 
 
 
Vidura / ವಿದುರ

Vidura / ವಿದುರ

0 stars out of 5(0 rating)

Please select your preferred subscription option. Your subscription will grant you access to the entire eBook library at Mera Library eBooks, so you can read all of the eBooks as often & as many times as you wish.

Mera Library Subscription

 

Book Description

ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ  ಬರುವ ರಂಗುರಂಗಿನ ಪಾತ್ರಗಳ ಮಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ವಿದುರನ ಸ್ಥಾನ ಅಪರೂಪವಾದದ್ದು. ಅತ್ಯಪೂರ್ವವಾದದ್ದು ಕೂಡ. ವಿದುರ ಯಾವ ಕಳಂಕವೂ ಇಲ್ಲದಂಥ ಮಹಾಪುರುಷ. ಅವನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ್ರವಾದದ್ದು. ಅವನು ಧರ್ಮದ ಪ್ರತೀಕ. ಧರ್ಮವನ್ನು ಎಂದೂ ಮೀರಿದವನಲ್ಲ. ತನಗೆ ಯಾವುದು ಧರ್ಮ ಅಥವಾ ಅಧರ್ಮ ಎಂದು ತೋರಿತೋ ಅದನ್ನು ಯಾವ ಆಸೆ ಆತಂಕಗಳಿಗೂ ಒಳಗಾಗದೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ, ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಲು ಅವನು ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಅವನ ಹಿರಿಮೆ.