Vyasarayaru / ವ್ಯಾಸರಾಯರು - Mera Library
0

Please enter AND, OR, NOT to narrow your search results
 
To
 
 
 
 
Vyasarayaru / ವ್ಯಾಸರಾಯರು

Vyasarayaru / ವ್ಯಾಸರಾಯರು

0 stars out of 5(0 rating)

Please select your preferred subscription option. Your subscription will grant you access to the entire eBook library at Mera Library eBooks, so you can read all of the eBooks as often & as many times as you wish.

Mera Library Subscription

 

Book Description

ವ್ಯಾಸರಾಜರು ಎಂದೇ ಜನರಿಗೆ ಪರಿಚಿತರಾದ ಅವರ ಅಶ್ರಮನಾಮ ವ್ಯಾಸತೀರ್ಥ. ಯತಿಗಳಾದ ಅವರು ಅಗತ್ಯವಾದಾಗ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನು ಏರಿದರು, ಇದರ ನೆನಪಾಗಿ ಅವರನ್ನು ವ್ಯಾಸರಾಜರೆಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. 'ಚಂದ್ರಿಕಾ' ಎಂಬ ವಾದಗ್ರಂಥವನ್ನು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಅವರನ್ನು ಚಂದ್ರಿಕಾಚಾರ್ಯರೆಂದು ಕರೆಯುವರು. 
ಅವರು ಜ್ಞಾನ, ದಾನ, ಧರ್ಮಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಪ್ರಚಾರಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ಮೀಸಲಾಗಿಟ್ಟರು. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿಯೇ ಹುಟ್ಟಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತನೆ, ಉಗಾಭೋಗ, ಸರಳಾದಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ಭಕ್ತಿಯ ಬೀಜವನ್ನು ಈ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರ ಕಥೆ ಇಲ್ಲಿದೆ.